Wednesday, May 02, 2007

AGWA DE MAYO

Sa arog kaining panahon na an init nakakagadan (atake sa puso, high blood, heat stroke asin iba pa) tunay man nanggad na an enot na uran kan bulan na Mayo magiging bulong, omay sa matalbuhon asin kubalon ta nang bitis, kagaya-gayahan sa kurunot na mga angog. An simbolismo kan uran nagpapasabot na an tubig na hali sa langit, sarong pagbulos asin biyaya. Sa darang tubig kan uran nagpapahiling kan kapadagosan nin buhay lalo na sa para-oma. Pag-abot kan uran na ini, an mga garatak na oma, magiging buhay giraray sa pag-abot kan mga talapang, sa pagtambo kan mga banhi asin naghahagad man nanggad ini nin maogmang selebrasyon. Katakod kan pagbulong kan daga na dara kan enot na uran iyo man an pagtubod na nakakaomay an agwa de Mayo sa mga helang sa kublit, sa hawak nin huli ta konektado baga an simbolismo kan hawak sa daga na lataw-lataw man sa relihiyosong metapora na nagsasabi na an tawo hali sa daga asin mabalik sa daga. Sa pag-abot man kan bulan na ini, bako sana an enot na uran an hinahalat kan kadaklan kundi man an nagdadangadang na eleksyon. May mga pagbayaw-bayaw na nangyayari sa manlain-lain na tawo. An iba disganado na. An iba naglalaom pa man na may marahay na kaabtan. Alagad dai pa man naggad nahahali si mga dating eksena na pareho man sana an gamut, an kawsa kan mga karatan na konektado sa eleksyon. Bagay na sinabi man kaidtong aktor sa pelikulang Karol (istorya manunungod duman sa depuntong Juan Pablo II) na an karatan/demonyo minaiba sana nin porma, garo siring sa alas, na minailulo sana (minaribay kublit) tanganing padagos na silaon kita. Tunay sanang pagkamoot an makakabulong. Sa bagay na ini, katakod kan satuyang mga pagtubod sa pagbulong kan hawak asin biyaya na dara kan enot na uran nin Mayo, bakong salang isipon, na lugod an eleksyon na ini magin man nanggad makahulugan asin tunay na sukulan nin marahay na gobyerno asin kan kalag kan demokrasya. Alagad, aram ko na dai maiibitaran pa man an bagay na madara nin kadimalasan. Sa ngonyan pa sana, mga armadong tropa na an yaon sa satuyang palibot, nag-tatanum nin pagkatakot asin pangingikil nin boto para sa mga kandidato lalo na sa primero distrito kun saen minadalagan si Dato Arroyo. An signos na ini asin an iba pang mangyayari sa itinalaan na aldaw nagpapahiling nin hararom na lugad sa satuyang banwaan. Pira na an nag-ako nin bayad sa saindang boto matapos magsimba kan nakaaging Dominggo asin nagdangog man ngaya sagin-sagin sa surat pastoral kan arsobispo? Pira satuya an kuntento na sa status quo na saindang kinakamugtakan tanganing itugot asin konsentehon na padayon an kapritso kan pirang poderosong tawo? Sa ngonyan, haman na plano nin pandaya, nailuwas na an mga pambakal buto, dai na napapangiturog tultol an yaon sa mga palasyo asin sige naman an bangbang sa telepono (Asin Abangan ang Susunod na kabanata?) Oras na tanganing punan ta an pagbulong kan satuyang banwaan. Sa tahaw kan halakbang na rayo kan tios asin mayaman, kaipuhan na maghiro kan gabos lalo na si mga nasa middle class kan satuyang sosyodad tanganing an sarong pangiturogan para sa marahay asin progresibong banwaan, mahaman ta, na dai sana kita minaasa sa mga pulitiko, kundi an tunay na mandato yaon sa satuyang kamot na gagamiton ta sa satuyang pagboto. Habo kong isipon na kun an helang kan banwaan ta, dai na kayang bulungon kan agwa de Mayo, ano daw kun mag-abot na an delubyo sa sato?

No comments: