Friday, April 27, 2007

SIGNOS KAN SATUYANG PANAHON

Kadaklan na beses napaghohona an mga signos kun uminagi na an kagadanan o an katapusan kan sarong bagay o tawo, marahay man nanggad na hilingon ta an mga signos kan satuyang panahon na pwedeng maging bitoon sa satuyang kaagahan o kaya pwertahan nin gagamban para sa kagabsan. Dai ko pinagninigaran an pirang pangyayari asin bagay-bagay na pirit na nagtutulod asin nagpapakarhay kan satuyang kamugtakan. Dai ako nawawaran nin paglaom para sa buhay, para sa satuyang banwaan. Alagad an paglaom dai nangangahulugan nin katapusan. Boot sabihon dai kita dapat makuntento sa satuyang mga linalaoman, dapat na ini mahimo asin mapangyari. Sa kadaklan na beses an satuyang mga nilalaoman dai man nangyayari asin napapangyari nin huli sa pagputik, pagdaya asin mga mandatang motibasyon asin intensyon poon pa sa poon. An paglaom garo gadan na nakabayo na satuyang binubuhay sa paagi nin paglatigo. Kuntento na kitang madangog an paglaom sa ngimot kan satuyang mga lideres na ngonyan nagpaparada naman asin nagbabariwas kan saindang mga pandok asin programa. Kun hihilingon, sa panahon kan satuyang eleksyon na ini mahihiling an magkapirang signos na nagsasaysay na madali na an satuyang dagos-dagos na pagruro na kaya sanang malabanan kan pagsabuhay asin pagsararo kan satuyang nilalalaoman.
An eleksyon sa satuya garo sarong karnabal asin ini an makusog na signos kan panahon. Dinadara kita sa sarong pantastikong reyalidad na garo man sana pareho kan eksperinsya nin pagbutas nin kwitis sa kalangitan. Tolong bulan bago an eleksyon, tambak sa proyekto asin pagpapaaspalto kan satuyang tinampo, alagad sa tolong terminong matukaw, dai malagbas sa bilang kan muro an proyektong gigibohon. An signos kan eleksyon na ini nagpapahiling man na an sistema pulitika sa Pilipinas, purog o kaya bansot. Dai ini minalangkaw o kun baga man pira sanang pulgada ta dakulaon nang marahay an mga demonyong inataman niyato, mga demonyong ginibo ta nang salming, mga demonyong dai tang gayo nahihiling nin huli ta mas dapat tang kinukumpisal an pananangbay kan mga agom, pagraway, pag-ikit alagad dai ta ikinukumpisal an mga kasalanan na gingibo ta bilang sarong sosyodad arog kan dai pagbayad nin tamang buwis, pagkuá nin bond paper sa opisina, pagdaya sa kontraktor asin iba pa na mas halawig pa kan listahan niyato sa utang sa Bombay. Dapat ta nang ngalasan kun ano an ginigibo kan satuyang Kristiyanong pagtubod sa katotoohan na kita an pinaka koraptong nasyon sa Asya. Dapat ta nang ngalasan kun tano ta lalong naglalakbang an rayo kan mayaman asin dukha sa satuya minsan sinasabing an simbahan para sa mga nagtitios asin nagsasakit. Alagad sa katukdoan man kan simbahan, bako sana an simbahan an mahihiling tang edipisyo o an mga Obispo asin padi. An simbahan iyo kita na minabilog kan satuyang sadiring pamilya asin parokya. May mga pagtulod man an simbahan alagad ano ta garo dai ini nakakasagom? Kung baga man baka kaipuhan pang mas maging sayod an simbahan sa saindang katukdoan. Sa kaso kan Pampanga, sarong padi an madalagan sa pagkagobernador tanganing tawan nin alternatibong opsyon an mga tawo. Sa sakuya saro ining signos kan panahon na dapat niyatong tawan nin odok na pagmansay. Sabihon ta nang minsan igwang sadiring mga isyung inaatubang an Katolikong simbahan sa satuya, dakul pa man an nagtutubod sa simbahan bilang sarong sandayan, balwarte nin moralidad asin giya sa buhay kan tawo. Kun mismong an mga ministro kan satuyang simbahan na an naglalaog sa pulitika, nangangahulugan ini kan desperado nang sitwasyon kan sistema kan satuyang gobyerno. Saro ining pusuanon na lakdang kan padi minsan ngani dai ini uyon sa katukdoan kan simbahan na nag-orden sa saiya. Alagad bako ining moral na isyu na dapat gamiton laban sa padi o sa simbahan na saiyang kinakaayonan. Saro ining makatakot na signos na pundohon ta na an pagpili nin mas sadit na demonyo laban sa mas dakulang demonyo. Dai dapat maging opsyon an karatan, an korapto sa satuya. Radikal na pinipili an katotoohan na minsan makulog, minsan nagrurumpag kan status quo na nag-oripon na sa satuya, an katotoohan sana an makakatao satuya nin tunay na kapanoan nin buhay. An lakdang na ginibong ini kan sarong padi sarong signos bako sana sa gobyerno kundi sa parehong simbahan na kinakaayonan niyato gabos.

No comments: