Thursday, April 26, 2007SATANAS

Inihanda ang sentensya sa mga nasasakdal:
Yakapin ang grabedad ng pagkakahulog.

Sabik niyang naisip ang eksena—
kung paano lalapag ang kanyang mga paa sa lupa.

Batid nilang hindi na sila maaaring lumingon,
silang buong kampon na piniling magkalaman
ang mga pag-aalinlangan.

Sadyang marahas ang liwanag.
Naiisip niya ang lamig sa dilim.

Hinahasa na ang espada na puputol
sa mga pakpak.

Sa kanilang sugat makikita
ang mapa ng mundo.


April 23, 2007
Iriga

No comments: