Sunday, March 04, 2007

THE VIRGIN VOLCANO


Namomoot ako. Asin an pagkamoot kong ini sarong relihiyon. Aram ko man na bakong perpekto an sakuyang dios.

3 comments:

Maryanne Moll said...

I promise not to say "I told you so." Hehehe.

katood said...

Kun an Kristiyano namoot
Iyan nin huli ta igwa nin Dios
Deus Caritas Est sabi kan Santo Papa
Ini sa buhay nin tawo an mahalaga
May relihiyon ka man o mayo
sa katapusan huhusgahan kita sa pagkamoot.

Kun an Dios iyo man an Tataramon
Tunay na an Pagkamoot may lalawgon
Nanitawo, nakisumaro sato dawa langitnon.
Pano kaya huhusgahan an tawong mayong pagmakulog sa sadiring tataramon?
Inda ko sana. Habo kong isipon.

judgedre said...

i guess the title of this post should have been, THE VOLCANO AND THE VIRGIN. HAHAHAHAHAHAHAHA.