Friday, March 09, 2007

OBRASANNO DOMINO

Naghakay an Dios
nin pakadakula
asin nananggilid an luha.

Asin an gabos napatos
kan diklom.


PAGBALYO SA EDSA

An mga gamgam na simbolo
nin katoninongan nakatugron
sa abaga kan Birhen—
dai sinda makalayog
ta batbat an pakpak.

No comments: