Tuesday, March 13, 2007

BULATENagpapagabi Lamang Ako
Albert Alejo, SJ

Nagpapagabi lamang ako
Sa sanga-sangang lansangan
Ng kusang pagpapaligaw,
Hindi naman talaga ako lumalayo.
Nagpupuyat lamang ako
Upang makipag-ulayaw
Sa ibang sariling di sanay sa araw,
Wala naman talaga akong itinatago.
Likas lang kasi akong layas
Palaging nasa bingit ng pintuan
Sasaglit sa loob, sisibat sa labas
Ngunit di naman talaga ako tumatakas,
Uuwi rin ako pagkat alam ko naman
Isa kang tahanang palaging bukas.

Kadaklan samuya baga nagpapabanggi sana man....nuarin daw kami mapuli?

1 comment:

judgedre said...

an dalan kan kapungawan!

naoogma ako ta nahiling ko giraray an mga naging parte kan buhay kan nakaagi - asin, iyo, hanggan sa ngunyan. dai ko sana aram kun kaipuahn ko pang maguli, dawa ngani pirmi sanag bukas an pinto kan pagrumdom. kun mamawoton ko na umuli, lugod yaon mag giraray kamo. hay, dakul maisusurat, mas labi an dai na kaipuahn pang itaram.