Thursday, March 15, 2007

PAGHALAT SA KAGADANAN

Sinabi ko na sa sadiri ko na dai matakot magadan.
Maabot an kagadanan kaibahan an buhay. Ini na itinalaan.
Kaya hahahalaton ko an kagadanan
ta nahiling ko na siyang kinakabit
an gurang na nagbabatluy sa tinampo.
Siya man si kainuman ni tiyo kasu huring semana
bago siya atakihon sa puso.
Dangan nahiling ko man siya sa lubong,
nakagubing itum asin nagpapasuso nin aki.

Kaining nakaaging mga aldaw
garo nagrarani na siya sako, nagtutuktok sa kwarto.
Itutuga kong natatakot pa man akong buksan
alagad, minabuhat ako hali sa higdaan
mantang kinakagaw ko an sakuyang payo
asin namamati ko an paglayog kan mga balakubak,
abang gian ninda, abang bini kaining mga magatol na ati.
Asin si namamatian na takot nagiging enot na nota
sa sarong kantang haloy ko nang gustong itag’oy.

No comments: