Monday, March 12, 2007

2007 Melchor T. Villanueva Centennial Awards for LiteratureKan nakaaging Marso 2, saro ako sa pitong Bikolnon na tinawan kan Melchor T. Villanueva Centennial Awards na pinadrinohan kan Naga College Foundation na ngonyan nagseselebrar kan saindang ika saysentang taon nin pagkamukna. Giraray na minidbid an sakuyang ginigibong ekspwerso sa pagtulod kan literaturang Bikol. Magkapirang punto na gusto kong sabihon: enot, bako sana ako an maninigong tawan kan nasabing pagmidbid. Dakul naman na Bikolnon an nagsusurat asin nagmamakulog sa tataramon asin kultura. Panduwa, an nasabing pagmidbid nin sarong akademya arog kan NCF nagpapatunay na igwa pa kitang paglaom na an akademya sa Bikol, mahiro asin magibo man nin paagi tanganing matabangan an satuyang mga parasurat asin iskolar sa Bikol. Sinabi ko kan bangging idto na sakuyang odok sa boot na ihinihihiras an pagmidbid na ini sa mga tawong kaibahan ko asin nagsusurat man sa Bikol o minsan nagtutubod sa kakayahan kan satuyang tataramon. Siring sa sinabi ni Dr. Danilo Gerona, na saro man sa nag-ako kan nasabing pagmidbid, an onrang ini orog na nakakaagyat sa mga tinawan na sukolon an sadiring pagkabuhay asin paghiro sa kanya-kanyang lado sa paagi kan dedikasyon man ni Dr. Melchor T. Villanueva.

Sa librong sinurat ni Dr. William Espejo (Paglalakbay: Ang Kasaysayan ng Buhay ni Dr. Melchor T. Villanueva, 2007) ipinapahiling an pagkabuhay kan nasabing tawo na iyo an simbolo kan pamilya Villanueva. Sarong dakulang tawo si Melchor Villanueva, sarong matanos na tawo na naghingowa sa saiyang panahon na darahon an liwanag sa banwaan sa paagi nin marahay na edukasyon. Marahay na ginibo an libro sa ikasanggatos na taon kan kamundagan ni Dr. Villanueva tanganing padagos na magiromdoman niyato an saiyang mga naginibo na padagos man na pigtutulod kan saiyang mga aki na iyo na an nagpapadalagan kan nasabing eskwelahan katuwang an saindang mga empleyado na tinawan nin pagmidbid kan bangging idto. Kun hihilingon an buhay ni MTV, mahihiling na saro siyang ‘baguntao’, pano nin buhay asin ini mahihiling sa saiyang pangiturogan na magkaigwa nin institusyon na itutulod an edukasyon, an arte, an musika, an salud sa paagi kan isports asin iba pang disiplina na sa ngonyan mahihiling niyato sa Naga College Foundation.

Apwera sa literatura minidbid man an lado kan edukasyon, engineering, criminology, civic development asin performing arts. An mga kaibahan ko iyo sinda Dr. Lita Mijares , Engr. Elmer Francico, Police Superintendent Jose Pante, Dr. Esther Vedana, Dr. Juan Aldecoa asin si Dr. Danny Gerona. Kun hihilingon sadit pa an mga kategoryang ini alagad marahay na ini pinunan na kan sarong institusyon sa satuyang banwaan. An mga pagmidbid na ini lugod bako an enot kundi kapinonan pa sana kan padagos na paghigos asin paglapigot kan lambang saro sa satuya na maghingowang pakarhayon an kanya-kanyang propesyon, magbukas nin mga proyektong pagtatarabangan kan gabos, asin bakong pag-iiwalan lalo na kun imbwelto an kwarta, asin mga paglapigot na orog na ikakarahay kan satuyang banwaan. An mga award giving body sarong istruktura na nagtatao nin insentibo, minsan pwedeng punan nin kontrobersya o mga huring-huding alagad an mahalaga digdi iyo na maitao an maninigong pagbisto sa tawo. Dai ko sinasadiri an onrang ini nin huli ta igwa akong balakid na boot sa mga tawong nagtatabang man sa sakuya. Dakul sinda asin dakulang bendisyon para sa sakuya. Sa ngonyan, nauuso an pagmidbid sa mga Bikolnon. Dai lugod ini magin katapusan o makapaontok na kan satuyang paghiro. Halion ta na an konsepto na an mga onra para na sa mga madaling magadan. Bako ining konswelo de patatas kundi ini tanganing mag-taong pasabong na mas pauswagon, mas pakarhayon, mas magmahigot asin sa sakuya mas orog na bayubuaan an mahiwas na daga kan satuyang literatura.

No comments: