Thursday, March 15, 2007

PARABULA KAN GAMGAM

Nakakua an padi nin gamgam
na tataong magtaram.
Inuutro an ano man
na sabihon kan nguso.
Kan enot, si sa puro sanang tanog
an saiyang naarog.
Sagkod na an tataramon mabilog.
Nakakataram ‘Marhay na Aga.’
Dai man nali kun ano an mga usong muda.
Tinukdoan man ini kan pading mag-Ama Niamo
na garo baga may tipasing pigtitimo-timo.
Mantang nag-hahaloy nakukua na kaini
an ano man na madangog na tataramon.
Minsan na nagpamibi an padi
nakapikit si mga mata, toninong—
garo pighiling man siya kan gamgam
siring sa sarong dios na yaon sa kulungan
naghahalat na arog-arogon an kag-ataman.

Marso 15, 2007
Arzobispado, Naga

No comments: