Saturday, March 10, 2007


May mga lugar na pirang beses mo nang dinumanan dangan dudumanan giraray asin mangalas ka kun tano ta garo biglang naging harayoon an lugar. Ano man daw 'yan? Dangan mahihiling mo an sadiri mo giraray sa sarong eksenang itinuga mo na dai na giraray mangyayari, alagad yaon siya, yaon ka, pig-oolayan giraray si mga dating pig-olayan naman. mahapot ka, masimbag siya. mataram siya, madangog ka. hihilingon mo an mata niya asin mahihiling mo si mga pangiturogan mo, mga kinakatakotan mo. mangirit ka sa mga pigsasabi niya. aram mong haloy ka nang dai nagngingirit na arog kaiyan ta siya sana an nakakapangirit saimo na arog kaan, nginingiritan nindo an kagadanan, an pagpamibi, an mga banal, an mga kamidbid, an dios. Dai nindo pig-oolayan an nakaagi, padagos mong pigpapadalagan an awto, siya nakasakay saimo, inaatubang an mabotohon na relasyon. Pagsuhayan nindo, ogma ka, pagmati mo dawa solo kang mapuli, hinahatod ka niya man kan saiyang mga hiling.

1 comment:

judgedre said...

....dangan an gabos mabalik sa mga dati ng pinaglalaoman, mda suanoy na bagong biklad, na bagong tubo. an gabos garo giraray busay nin paglaom.