Saturday, July 21, 2007

translation

Bienvenido Lumbera
PAGROKYAW SA MGA KURATSA

Paladan an mga kuratsa.

Sa banwaan na ini sinda sana
an daing kasagkoran.
Dai ninda kaipuhan an mga pulis
tanganing magin toninong an buhay,
ta pigtutugotan ninda an kada saro
na parehong mabata asin paslo.

Sa diklom asin kauslaan an kaibahan ninda
dai man nagpipili nin panira.
Dai man sinda nagtatanom,
o minagusi, aro-aldaw yaon pa man
sa komidor na igwang piyestang nakahanda
o minsan saen na kusina na gusto ningdang dumanan.

An mga kuratsa dai man nag-gagansilyo
lalo na an magha’bol.
Alagad hilinga an sul’ot na gubing
na nakapatos sa hugakon: gamit na an
kan an kuratsa kan ini ipinangaki, dai ninda
kaipuhan na kaherakan pa.

Kun saen muya nindang mag-erok, duman sinda,
Mayong kinakapurisawan na renta.
Dai ninda aram an tataramon na ‘ebiksyon’
Siisay man kaya an magugusto sa pagsasadiri
kan labot sa harong na inierokan ninda.

Sa gutom asin buwis daing mga pakiaram,
an gibo sana padakulaon an angkan.
Sinda minsan mag-tambay sana,
mabubuhay pa man,
kun mahib’og an basura,
tiba-tiba sa ganansya.

Pasil sana na gadanon ta halipot an buhay,
kaya dai dapat katakutan.
Sarong kupsit sana kan ilong nakakagadan,
takong na marikas, panrapadong patpat—
an sagiwsiw na paghilig kan kulog
iyo man an ultimong kagadanan.

An buhay kan kuratsa halipot sana kun ibareta,
alagad kun an sarong tawong tios magadan
ta suminuko na sa labi-labing kagutoman,
an mga kuratsa nagbabaray-basay pa man
sa mga kubyertos kan mga mayayaman,
sa makusog na matali asin tios na nagadan.

Dakitaramon ni Kristian S. Cordero

No comments: