Tuesday, June 12, 2007

BAGONG TULA


PAGKAKAN NIN PATATAS
Basi sa obra ni Vincent Van Gogh’s
na may titulong The Potato-Eaters,
oleo sa kambas, Abril 1885


‘Amongst this confusion I was dismayed
by a meal poor people had in a weird hut
under a dim lamp. He called it The Potato-Eaters.
It was ugly in a splendid way loaded
with an alarming activity.’

-EMILE BERNARD

Nagluwas sinda sa kadikloman.
Mayong rebolusyon na pig-iisip
kundi idto sanang gutom na namamatian—
mga tulak na nag-aagrangay
mata na garo naghihingagdan na gasera
huli sa kulog sa laog na minalagbas
sa salming kan McDonalds.
Yaon sinda duman naghahalat
asin nagbabantay sa marigmat
na sikyu na sinabihan sindang
mga sindikato, mga palugi sa negosyo.
Kun igwang matada na pirang pidaso
nin French fries, nanambitan sinda
na mahiling, kaherakan asin iluwas
dangan iturol sainda na garo baga
nag-abot nin sweldo kan paghalat
asin pagtilam-tilam.
Rakdag asin tada an saindang piyesta.
Sa kagutoman o sa dikit na kabasugan,
na nagpara kan haldat, makaraw
nindang pighihiling an sukbit na badil
an sunod nindang aagawon, kukuanon.
Alagad, marayo na lang sinda, makakan
kan malumyang patatas na sasabihon
ninda na garo sana man inasinan na kamote.
Dangan, kakanon sinda giraray nin takot,
na dai ninda aram kun saen hali,
Pagkatakot sa palibot, sa natudan na gutom
asin sa pag-udo, pagsunggo nin dugo
na garo ketsup na daing hamis, daing harang.


Ateneo
June 12, 2007

No comments: