Wednesday, February 14, 2007

PANTASYA
Louise Gluck

May sasabihon ako saindo: aro-aldaw
Nagagadan an tawo. Asin ‘yan sana an kapinunan.
Aro-aldaw, sa mga punerarya, namumundag an mga balo
Mga bagong ilo. Nakatukaw sinda na gugom an mga kamot,
Naghohorop-horop kaining bagong buhay.

Dangan yaon na sinda sa kampo-santo, an iba sainda,
Enot pa sanang pakaduman. Takot sindang maghibi,
Minsan takot sindang dai maghibi. May sarong nag-akbay
asin nagtaram kun ano an sunod na gigibohon, na boot sabihon
kadikit na tataramon o minsan
pag-apun nin burak sa lolobngan.

Asin pagkatapos, an gabos minabalik sa harong
na bigla na pano na nin bisita.
An balo nakatukaw sa silya, nakaturuhok
Kaya an mga bisita saro-saro na minadulok sa saiya
Minsan kinakapotan an saiyang kamot, minsan kinukugos siya.
Igwa siyang ikinatataram sa gabos,
Nagpapasalamat, nagpapasalamat kan saindang pag-abot.

Alagad sa puso kan balo, boot niyang magharali sinda.
Gusto niyang magbalik sa kampo-santo,
Balik duman sa kuwarto kan naghehelang, sa ospital. Aram niya
na dai na ini mapangyayari. Alagad iyo sana iyan an saiyang paglaom,
an kamawotan na bumalik sa nakaagi. Dikit sana,
bakong harayo duman sa aldaw kan saindang kasal, an enot na hadok.


INING KINABAN
Czeslaw Milosz

Nagluluwas na an gabos dai sana nagkasinabutan.
Ata nang suba-suba sana man, sineryoso.
An mga salog mabalik sa saindang kapinunan.
An duros mauntok sa pag-itok.
An mga kahoy imbes na magsaringsing
dai na mahali sa saindang mga gamut.
Mga gurang na lalaki maralamagan nin bola, an hiling sa salming—
Mga aki sinda giraray.
An mga gadan magigimata, na dai nakakasabot.
Sagkod na an gabos na nangyari dai na nangyari.
Anong ginhawa! Hangos tultol, kamong mga nagsakit nin makuri.

Pinupunan ko an dakitaramon (translation) kan pirang mga obrang gusto ko.
Uni an duwa sa napunan ko na.

1 comment:

Makuapo said...

amo di a!
amo di a!
ata da nang sarita!
amo di a!
bayda, malang gayun
ka bikol na tataramon.