Tuesday, February 20, 2007

obra nueva 2


PAGTUROG

Kun ginagadan na an sulo
kan saiyang ina pagkatapos
basahan nin mga istorya
manungod sa mga itum na duwende,
magayon na prinsesa asin gurang na hadi
pagmati kan aki napupusi an itum
na bola kan saiyang mata
asin ini an kawsa kan mas orog
na pagdiklom kan palibot.
Takot an aki sa diklom
ta nakakahiling siya
nin kun ano-anong mga pigura
na namamarong daga
asin pasong insenso.
Kaya minakarumon siya,
asin saka sana napapaturog
sa ginibong sadiring diklom.


GIYERA

Nagagadan an dakul na mga tawo
na garo baga narakdal na bulbol
sa kasilyasan nin sarong dormitoryo—

Mayong minaako kun kiisay
mayong nakakabisto kun kiisay
sa mga bulbol na garo bangkay—

Pinapapanod na sana,
o kaya tinitipon sa mga gilid,
sinisigid paluwas sa baradong kinaban.


AROG KAINI MATATAPOS GAYOD AN KINABAN

An mga gurang ibarangbang,
an mga aking lalaki halian nin bayag,
an mga aking babayi iiba sa tangkal kan mga orig,
an mga mag-agom bantayan kun nagdudurog,
an mga bados dapat munang luguson kan mga suldados,
an mga may helang, pakakanon sana nin mga doot,
an mga badil dapat itanom kaibahan an mga paroy,
an mga bakla pakakanon nin batbat na panong takla,
an mayong sedula, dai pwedeng magpila sa rasyon,
an magkontra sa gobyerno, pakakanon nin abuno,
an maglaog sa sinehan, siguradohon na huba,
an magsabi na igwang dios, ikalabos dangan asido an ikarigos
an magsurat nin rawitdawit, bitayon na an gakod sa dila
asin an magtubod na an kinaban an nag-iikot sa saldang
dakupon, gibohon na itum na alibangbang.

No comments: