Friday, February 23, 2007

Baka

Habo kaini ni Adrian kan tulang ini. Panlibak niya sa sakuya. Sa rason na baka makanos man nanggad, pirit an imahe o baka gusto ko sanang magpakabanal kan sinurat ko ini. Baka. Baka.

AN MGA BAKA SA BULOD KAN PECUARIA

Pagpapuli ko minsan pa-Iriga
Ini an sarong ladawan nin kaontokan
Na nanumpungan ko sa dalan:
Mga bakang nagsabsab sa kabulodan
Kan Pecuaria.

Kan maghiling ako sa bintana
kan sakuyang linulunadan
Tinuruhukan ako kan mga baka
Garo nagpapaara sinda kan mga doot
Na saindang pigsasapa.
Garo pig-oorgolyo nindang marhay
An saindang mga pagsasadiri.
Linuluwas an dila na garo baga
Nagpapaara an mga baka.

Dangan nagbalik sinda sa pagsabsab
Winiwitik an ikog sa pagbugaw
Kan mga langaw.
Iniisip kong daing paghadit an mga baka.
Daing mga baka sa buhay an mga baka.
Dai ini iniisip kan mga baka
na baka maubos an doot sa Pecuaria.
Dai minalaog sa isip kan mga baka
Na baka sarong aldaw bigla
Na lang sindang guyudun sa bunu’an.
Dai iniisip kan baka na baka ining sakuyang
Linulunadan mawaran preno,
makabungo sa sarong akasya
Asin sinda mapukanan.
Dai iniisip kan mga baka an kagadanan na siguro
Pigriririmpos ninda siguro na ining buhay,
ining mga doot, ining mga bulod kan Pecuaria,
an langit asin daga, sarong dakulang milagro.

Uni pa an sarong lumang tula na nabutbutan sa recycle bin:

KADAKUL NANG LALAKI
SA PANGITURUGAN KO
.
Ku una, pausad-usad sana sirang nagpapabayad
sa pangiturugan ko, dakul pa oras ka pwidi kong iturog.
Agku ngani ako nabistong baga na igin pa kanaku,
ta nasusupog pa, baga na ngud ko sanang kauriyan.
Magkapira man adtu, piru agku man mga gurang na,
ta agku na mga sadiring lunadan, ma burak a nga’nga
sa mga promisa na kaya sanang gibohon sa ngit’ngit.
Su usad man, baga na magbabawndiri sa traysikil.
Malang galu ko ngipun na baga na
nakakarugang na ka gubat niya.
Arug sana kadtu su pagpo’on, kaya sa usad na gab’i
tulung lalaki a pababayaan ko na magpabayad
basta tama man a bayad.
Alagad kadi magkapirang mga bulan
sabay-sabay sirang nag-abut, su igin kadtu
baga na nagdakulu naman, pigtubu’an naman
sa buk sadtu yukyuk, parung soltero na.
Su mga galu mas lalung nag-ib’ug,
tapus su mga burak na promisa bagana pigbubuway
na sana ka tubig na kun sa plorera
piglalanguy-languyan na sa kiti-kiti.
Agku pa ko ibang nabistung lalaki,
agku di magpupulaw, agku sigi sarita
lalo na kun supung pa unipormi.
Agku man ibang lalaki na bagana puru-paryu
tusar tapos ku san’sanun ko su bulsa agku rosaryo.
Agku man parung inaangyud na pamada.
Piru puru-paryu na sana ngani a pagsilung
ko kanda saka dawa pa iba-iba a pa’amut na gamit,
usad sana parung ka pigsusulung laman.
Malang gubat na ka pagruru’ug nira,
Agku kadadakulu ka burus na bagana
nakatulun sa bola sa baskitbul,
sabay-sabay nira kong inagda paiyan
sadtu lugar na pirang bisis ko nang inabut.
Kadakul nang lalaki sa pangiturugan ko
na dina sira kayang palu’ugun pag’gab’i
ta maski na ngani la na karamrag
di na ko makabunat, di na ko nagigisung.

No comments: