Tuesday, January 24, 2006

VILLA MAGDALENA


Kun an harong na ini may kapangyarihan na gibohon asin an siisay man na maghiling, pirang ribong beses na gayod ako nagin siring nin huli ta dai ko maibitaran na magsalingoy, maghiling, turuhukan an harong na ini sa may parteng Tigaon. Hinapot ko an saro kong amigang parasurat manunungod ka ini, pig-aapod daa ining Villa Magdalena. Dai pa haman an istorya kan relikwaryong ini para sa sako. Sa enot baka isipon na isi sarong haunted house, alagad kan pagduman ko, may mga tao ngani sa laog, mga para'oma, paratubo na nagpapahingalo. Dai man pigtatakotan kan mga tao sa saiyang palibot. May nakasurat na 1927 sa taas sa ikaduwang palapag, taon gayod ini kan nahaman an harong na ini. Kun siring panahon ini kan mga Kano kan ini ginibo. Mabalik ako giraray sa harong ini. May istorya ining isasawalat satuya.

3 comments:

Maryanne Moll said...

aram ko ang istorya kang harong na iyan. iyan dating pagsasadiri kan mga garchitorena na parientes kan sakuyang ina. puwede kong iistorya saimo.

Kristian S. Cordero said...

wow! sige iistorya mo sako

dazedblu* said...

taga diin ka nga banwa? taga bisaya ka man og mindanaw ? dili ko man maintidihan mayo ang imo mga ginhambal... natingala lang man ko ? mangkot lang ....