Monday, January 23, 2006

AKING AGTA # 1Patukad ako kaidto sa Bukid kan Asog tanganing dumanan
idtong sarong lugar na pig-aapod na Rumbang, an pinakaharayo sa mga sityo
kan mga Agta kan maagihan ko an aking ini.
Dai niya aram na kinuanan ko siya nin retrato.
Pig-iisip ko kun ano an gingibo sa muro niya,
o kun dai siya nagagabatan sa tulak niya na haros
kadakula na kan payo niya, tibaad naghihingowa
siya na makanood magbilang asin pigbibilang niya
gayod sa mga panahon na dai siya nagkakan.

No comments: