Friday, January 27, 2006

SA SAKUYANG IMBALSAMADOREnot mong hahapoton
kun ano an sakuyang ikinagadan.

Hohona’on mong aksidente
o kaya helang o kaya ginadan,
nilugos, hinabonan, natripan

nin adik, nakagat nin halas o ido
naihian nin kino, nakakan nin kuracha
sa kinalas, natetanos o naghugot

nag-inum nin baygon o napaturog sa kotse
mantang nag-aandar an aircon.

Dai ta ka mababasol
kun arog na kaan an natudan mo.

May darang kasimbagan an kagadanan nin tawo
minsan sa aldaw mo pa sana ako kaiyan nahiling, nabisto.

Ipamutang ta baga na mayo sa mga hinohona mo
an kawsa kan sakuyang kagadanan.

Ipamutang ta na sa kamundoan ako nagadan.
Kamundoan na dai na dapat pig-oolayan.

Kamundoan na dai masayod.
Kamundoan na daing omay.

Mas dakul na kahapotan an mamumundag
mas dakul pa sa tursido na isusursi mo
sa sakuyang hawak.

Asin aram ko na dai kana mahapot nin ano pa.
Dai mo na iisipon an kamundoan na pigtutukoy ko.

Mas papaorogon mo an sadiri mong buhay—
an sadiri mong mga kahapotan.

Ipapadagos mo an pagbaak sa sakuyang tulak,
iluluwas an mga dagom na masupsop kan sakuyang dugo

lalaagan mong algudon an sakuyang dungo,
talinga, uugayon mo an sakuyang buhok

asin baad isipon mong mas madaling imbalsamaron
an arog kong nagadan sa kamundoan

ta daing dakul na lugad na itatago
daing mga malalata, daing pagbabago
sa kolor kan hawak—

o baad dai mo na hapoton
kun ano an kinagadan ko.

Diretso mong iluluwas an mga gamit.
Ibibiklad an nakatahob na yamit.

Tutusukon nin duun an lawas.
Papaluwason an dugo

sagkod na maalang an kublit
sagkod na dai nang matada na gira nin buhay.

Ta sa isip mo pamagol an kagadanan
sa gabos na kakulogan.

Enero 27, 2006

No comments: