Tuesday, January 24, 2006

SIGNOS


nahiling ko ini digdi sa may parokya asin dai ko maibitaran
na mapangirit. Siisay daw an nagsabi kaini? proyekto ini kan mga hobenes na magpagiromdom o magtao nin mensahe nin paglaom, pag-ataman sa kapalibotan, pag-pakarhay kan buhay, pagmawot kan katoninongan. Alagad lihis an siring na mensahe garo mas marhay pa an magadan, mas madali pa an magadan nin huli ta dai man talaga mahihimo an sarong kinaban na matoninong. Si Hobbes nagsabi na an tawo sarong dayo sa kapwa niya tawo. Asin sabi ngani nin sarong Cardinal, masakit daa an katoninongan kun an leon dai pa nakakanood magkakan nin doot. Napapahangos ako sa kada pagburulukon-lukon ko sa kakatawa.

No comments: