Tuesday, January 17, 2006

BAGONG RAWITDAWIT


KALENDARYO

Kaidto, pirang taon matapos kaming kasalaon,
natu’od si agom na magdara nin kalendaryo kada masangli an taon.
Kan mga enot na taon kan samuyang pag-iriba,
mga kalendaryong may ladawan nin magagayon na lugar
an parati niyang pigdadara.

Igwang harong na harani sa salog na igwang mga dahon nin kawayan
na naghuhurulog, iba-ibang retrato nin haralangkaw na kahoy
na napapatos nin bulawan na dahon asin niyebe,
magagayon na lugar digdi sa Pilipinas,
arog kan mga dagat sa Bisayas, antigong mga harong sa Vigan,
mga bangkang kolor adong sa Zamboanga,
igwa man sa luwas kan nasyon, mga anyil asin amarilyong burak,
saka si mga prutas na nakaatado.

Sabi niya kaidto, diyan ta ka dadarahon
asin an magigi tang mga aki.
Mapaharong kita sa may dakul na kahoy nin pino
asin burak na nagtatambo.

Kaya kaidto kada mabagong taon,
hinahalat ko an pagsangli kan kalendaryo
kadungan kan paghalat niyamo kan samuyang magiging mga aki
na naenot pang nag-abot si mga santo asin santang
dinara ni agom tanganing pagdebosyonan niyamo.
Sainda daa mahali an aki niyamo.

Nagdudurog kaming nasa palibot mi an Santo Niño,
an Virgen kan Peñafrancia, an Santissima Trinidad,
si San Ramon Nonato, si Santa Ana asin kadakul pang iba.
Mas nahilig man akong magduman sa simbahan
sagkod magkapot nin kandila. Kaidto man ako nakanood
magkurit sa mga numero nin kalendaryo, pigbibilang ang aldaw
kun nuarin mainit an lawas mi, si huri kong pagmaraot,
an edad mi na naglalampas na sa kalendaryo,
an mga aldaw-bangging mas dakul na an pagluhod ko
kaysa pagdurog ming mag-agom.

Kan mga huring aldaw, bago naribayan si mga banal sa samuyang kuwarto,
dai na nagigirong si agom, garo nagaba na si harong niyang ipapatugdok,
si mga burak nagkaruluyus, kinurumo na garo mga lumang kalendaryo.

Ining mga huring aldaw, nagpoon magkulog an sakuyang pus’on
buda ngipon. Nagbawas an sweldong tinatao ni agom.
Ngonyan na bagong taon, nagdara si agom
nin kalendaryong mga hubang babayi na nakasakay sa motor,
kabayo sagkod baroto. Igwang nakahigda, igwang may kapot na alak,
igwang nagsisigarilyo. Minsan pagbabanggi,
nahihiling ko si agom na pigtuturohukan
na gayo an mga babayi sa kalendaryo, toninong,
hararom asin harayo parati an pig-iisip.

Minsan ako nakakuromon, nahihiling ko siya digdi
sa mga sadit na labot kan tamong na hinabol
mantang nagkikimat-kimat an gaserang nakapatinti
asin sadiri kong minamati an kulog
kaining nag’gilo-gilo kong ngipon.

Kabali an rawitdawit na ini sa bago kong libro
SANTIGWAR: Mga Rawitdawit sa Bikol at Filipino (goldprint publishing house)
na ilalagda ngonyan na maabot na bulan.

No comments: