Wednesday, June 28, 2006

HELLO GARCI, HELLO HOLY FATHER


Kun minsan mapangirit ka na sana sa mga bagay-bagay na nangyayari sa presenteng administrasyon. Alagad dai nangangahulugan na an pagngirit senyal nin kaogmahan o nin karahayan nin boot. Sabi ngani ni F. Sionil Jose, an mga Filipino daa kun nuarin minangirit saka ini nakukulgan, saka ini nagmumundo sa kaangotan. Sa mga nagin presidente kan Pilipinas si Ramos asin si Gloria pa sana an nahiling ko sa personal. Si Ramos kan Grade 6 ako asin si Gloria kan nagduman sa seminaryo para sa Palarong Pambansa na ginibo kaidto digdi sa Naga. Ogmahon ako na nagkaigwa akong oportunidad na magkaigwa photo-ops sa presidenteng hanggang takyag ko sana. Bagay na tinatago ko na sana ngonyan ta kinakasupog ko. Sa mga krisis na inatubang kan presenteng administrasyon, kadakul na mga pagkakataon na nasuya ako, nadisganar asin napangirit arog kaining nabasa ko ngonyan (PDI, June 27, 2006) manungod sa pagbisita kan presidente sa Santo Papa na enot niyang sinambit an mga tataramon na “Hello, Holy Father” bagay na nagpagiromdom sako kan Hello, Garci tape na pirit nang pigtatahuban asin pinapasipara sa memorya kan mga tawo. Ini sa paghiling ko an dakulang helang kan Pilipinas an kawaran nin collective memory na nakagamot sa kalag, sa boot kan tawo. Ini kuta an mabugkos satuya asin matao kan mga adal kan historya nganing dai ta na utruhon an mga bagay na kinapadungkalan ta. Siring na an mga Hudiyo dai na matugot asin nanggirabo kun manambitan an gas chambers, Gestapo, an Auschwitz. Totoo na an karatan madadaog ta, mismong an karatan an malaban sa karatan, alagad kun daing pagbabago sa puso nin tawo, kun daing pagrumdom sa parte kan tawo, an karatan maako sana nin ibang porma tanganing padagos kitang silawon kan kintab kan bulawan, kan kitik kan dila. An kakulangan kan collective memory mahihiling man kun tano an mga pulitiko higos sa pagkampanya asin pagbandera kan saindang pangaran kaya parati kita nindang pinapagiromdom kan saindang pangaran asin pandok sa paagi kan paglaag kan mga pangaran ninda poon sa atop kan eskwelahan sagkod sa basurahan. Kun pwedi sana ngani pati sa libreng kabaong itinatao ninda ilaag pati an pangaran. Sa paglaog mo sa mga probinsya, syudad, munisipyo asin minsan sa barangay masabat saimo an pandok na garo daing pagtios asin daing lubak na tinampo. Kun kaya an nasyon niyato sa kadakulan kan billboards na nakakalay asin pangaran na nag-aanunsyo kun siisay an nagpagibo kaini, garo na sarong karnibal. Natood naman pati kita sa bahog kan lapang klaseng media na nagkakapital sa “sensationalism” na inaako niyato hale sa Manila kun kaya garo sana kita naglalagbuw nin langaw kun minaabot an mga bareta na mismong an presidente(?) an imbuwelto. Natood na kitang magmansay sa telebisyon na maati pa sa satuyang inidoro. Lain pa kaini, nahihiling ta man na kadakul na satuya an disganado kun kaya minahanap nin trabaho sa ibang nasyon.

Apwera kaining “Hello Holy Father” na ini, nagta’o si Gloria nin regalo ki Benedicto XVI nin kopya kan acta republika na minabasura na kan death penalty. Bagay na marhay para sa mga moralista lalong lalo na sa Katolikong simbahan na nagtutulod sa pagtubod na an Dios iyo an kagtao nin buhay asin mayong siisay man an may poder na bawion ini maski an estado. An debate kan death penalty madagos-dagos alagad an makangalas kun tano ta sa pagbasura kan death penalty law kadakul man na mga miyembro kan media asin mga hinohona na leftist o miyembro kan mga aktibistang party-lists an ginagadan. Kontraryo sa pagtubod na sagrado an buhay, an administrasyon na ini an nagkuua man sana nin gapong pweding ipangpukpok sa saindang payo. An administrayon man na ini iyo sa paghiling ko mayong kasiguradahon (insecure na marhay) nin huli ta nagkukua ining mandato asin bendisyon sa mga tawong gadan na. Kapital laway asin kapital taray.

An biyahe kan presidente pasiring sa Santa Sede nagkaigwa na tulos nin kadakul na mga istorya sa satuyang dyaryo, poon sa saiyang mga kairibahan na kongresman asin an saindang mga agom (ta dai pwedi an kulasisi), lokal na opisyal nin magkapirang syudad asin probinsya asin miyembro kan gabinete na gusto man sanang mahiling si Santo Papa, sa pagkahuri ni Iggy Arroyo ta naratan nin lunadan, an hagad ni Gloria na tawan o madalion an proseso kan beatipikasyon ni Madre Ignacia asin kanonisasyon ni Beato Pedo Calungsod pati naman an duwang madre na kapamilya (daa) kan saiyang agom asin an pagsugsog kan bloodline ni Santa Teresa de Avila sa mga Arroyo kan Iloilo,(na garo na Da Vinci Code), masasabi tang sa simbahan man nanggad bako sanang debosyon kundi yaon man asin makusog na naglalaog an tentasyon. Sabi ngani kayan sa Roma daa, yaon an saints and sinners. Siisay daw na patron kan mgapulitiko an pweding dumanan, baad si San Miguel ta mahadok sinda sa pamitisan kan arkanghel.

No comments: