Wednesday, January 12, 2005

AN MGA BAKA SA BULOD KAN PECUARIA

Pagpapuli ko minsan pa-Iriga
Ini an sarong ladawan nin kaontokan
Na nanumpungan ko sa dalan:
Mga bakang nagsabsab sa kabulodan
Kan Pecuaria.

Kan maghiling ako sa bintana
kan sakuyang linulunadan
Tinuruhukan ako kan mga baka
Garo nagpapaara sinda kan mga doot
Na saindang pigsasapa.
Garo pig-oorgolyo nindang marhay
An saindang mga pagsasadiri.
Linuluwas an dila na garo baga
Nagpapaara an mga baka.

Dangan nagbalik sinda sa pagsabsab
Winiwitik an ikog sa pagbugaw
Kan mga langaw.
Iniisip kong daing paghadit an mga baka.
Daing mga baka sa buhay an mga baka.
Dai ini iniisip kan mga baka
na baka maubos an doot sa Pecuaria.
Dai minalaog sa isip kan mga baka
Na baka sarong aldaw bigla
Na lang sindang guyudun sa bunu’an.
Dai iniisip kan baka na baka ining sakuyang
Linulunadan mawaran preno,
makabungo sa sarong akasya
Asin sinda mapukanan.
Dai iniisip kan mga baka an kagadanan na siguro
Pigriririmpos ninda siguro na ining buhay,
ining mga doot, ining mga bulod kan Pecuaria,
an langit asin daga, sarong dakulang milagro.


No comments: