Saturday, January 22, 2005

KANSYON KAN MGA DOOT

Mayo akong banhing arog kan paroy
solamente an burak kong minasayaw sa duros
na garo bagang mayong kaudtuhan
asin dai kinakaipuhan matakot kun maluyos

sa parabola, banggi akong tinanom sa dagang maimbong
padinulag akong isinabwag asin nagtalubo sa paglaom
na dai man ako gagaboton, aakoon ako kan para-tanom
Pabayae sanang magtalubong sabay an paroy
asin doot sagkod tig-anihan.

Kun minsan ngani, nakakamati ako nin pagkamoot sa paroy
kan banging naboa an doros nagdampi si samuyang mga dahon,
magirukon, napangisi ako, asin nagbutung nin hinagos
hali sa kairaruman kan daga, mahamoton an alisngaw!
sa parabola, sinabay sa paroy an sakuyang pagdakula
pig-apod akong layas minsan dai man akong naghahali
pigsipi si sakuyang ugbos, naglugad, alagad mayong dagtang mailuha

Kagurangan, bakong marhay na banhi
an sinbawag mo sa saimong oma?

Dai ako piggigirung kan paroy, dai daa akong hamot
maibuhon, mapanas an sakuyang mga dahon
pig-sasalaan niya pa akong kasurog kan mga lukton asin duron
minaldisyon na ako asin gagaboton sa huring mga panahon

Ipapagabot kong enot sa mga paraani
an mga doot, dangan ipapabugkos ko nganing suloon.

Alagad minsan siring an nangyari sako
akong doot an minapatunay na dawa
mayong binhing mahuhulog sa daga,
magagadan akong pinapakinabangan kan kinaban.

Pagkatapos, ipapaani ko an paroy,
dangan ipapasaray sa harong-harong ko.

Mantang ako pigsusulo kan mga para-oma
may pirang mga gamgam an paglukso-luksong
nagkakan kan mga paroy sa laog kan harong-harong
asin toninong na naghihimati sa irarum kan daga
an saro sa sakuyang mga gamut na dai nagalbut
naghahalat kan uran, kan liwanag kan saldang,
kan hinangos kan duros, nag-aandam sa liwat na pagtambo.

No comments: