Tuesday, February 12, 2008

dakitaramon


uya an sarong dakitaramon ki rilke.

IKA NA DAI NAG-ABOT
Rainer Maria Rilke


Ika na dai nag-abot
sa sakuyang takyag, Padaba, ika na mayo
na puon pa sa puon.
Dai ko ngani aram an mga kansyon
na makakapaogma saimo. Puminundo na ako
sa paghanap saimo sa rulukdong mga alon kan
nagbuburubalyong panahon. An gabos na mahiwas
na mga imahe mo sa sakuya—an harayo, mati-mati na kapalibutan,
mga syudad, mga tore, asin mga tulay, an dai honahon
na pagliko sa mga pasilyo
asin an mga mabanhing daga na minsan
nagsusup’ay nin buhay kan mga diyos
gabos nabubuhay sa sakuya tanganing ipasabot
na ika, dai mapapasakuya sa gabos na panahon.

Ika, Padaba, an gabos na
mga hardin na sakuyang nahiling,
asin minawot. Bukas na bintana
sa sarong harong sa probinsya—asin ika na madali na kuta na
na magluwas, naghuhurop-hurop, na ako sabaton.
Mga kalye na sakuyang nanumpungan
na kan naglakaw sa sainda bigla na sana ining nawara.
Asin minsan, ika na sa tindahan, an mga salming
naglibog kan saimong pagkayaon asin nakapapurisaw
asin nahiling ko an sakuyang sadiri. Siisay an nakakaaram?
tibaad an parehong gamgam na nadangog ta an aniningal
kasuudma, magkasuhayan, sa kinabanggihan...

para ki Rose.

Kristian Sendon Cordero

No comments: