Wednesday, August 29, 2007

ERIC GAMALINDA IN A BIKOL LANGUAGE


An Ebanghelyo kan Dai
Eric Gamalinda's 'The Gospel of No'

Dai kami bukas.
Kulang na an arak.
An barumbadong iyan, an Caravaggio
dai na pwedeng akoon digdi.
Bako akong si Mateo.
Sala an tawong nakua mo.
Kun mga signos asin ngangalasan, dai ako mauyon.
Pitong tinapay asin sira—iyo sana yan an igwa kami;
papuli’ a na an mga tawo.
Dai ka pwedeng magkua nin tinapay nin aki
asin ibahog iyan sa mga ido.
Mas marahay na duman kana sana sa Decapolo;
Nadangog ko sainda na nagpapalayas ka
nin demonyo pasiring sa mga orig.
Gusto kong ipagirumdom saimo na dai uyon sa ley
an pag-bulong sa aldaw nin Sabado;
daraha an mga kahelangan mo sa ibang lugar.
Humali ka asin ibiklad mo an helang kan iba.
Anong tawo an maisip na minasunod saiya an alon?
Kalag sana an nakakalakaw sa tubig.
Dai mo sabihon an tataramon;
mayong maoomayan sa sakong mga surugoon.
Pwede mo man daguson na buhayon an gadan.
Dai nagtutubod asin marigsok
Sagkod nuarian ako makiiba sa saimo?
Tandai na mayong ibang nakakaaram kaini.
Rumayo ka sa sako.
Dai ako magagadan para sa saimo.
Dai pa nag-abot an oras ko.

Binikol ni Kristian Cordero

No comments: