Sunday, November 26, 2006


HARDIN

I.
Pigtatais kan gamgam an saiyang tuka
sa puro kan saiyang mga matatarom na kuko.

Nahiling niya an alulunti na nag-aawit
Mantang nagkakamang sa bulawan na daga.

May kun anong naglaad sa saiyang mata
asin nagkalakaga an saiyang tulak,
dangan pigbuka niya an mga pakpak

Naglayog siyang parayo,
tanganing dai maparong an hamot kan alulunti.

II.

Nagsasabsab an tigre sagkod an baka kan mga doot
na garo pigkikitik kan saindang mga ngipon.

sa paghiling kan tigre biglang
naging malumoy an sungoy kan baka
pula an natok kan doot na nagluwas sa ngimot kan tigre.

Inagda kan baka na magduman sinda sa salog
nganing maghalimogmog.

Pagrara nindang duwa sa tubig
Daing payo an baka, daing hawak, sungoy sana.

III.

Nag- oolay an alas sagkod an babayi.
Pighanap kan alas si agom na lalaki.


Niluwas kan alas an saiyang dila
Pigduta ini sa hawak kan babaying nagkiridit

sagkod na makalaog an alas sa hawak niya
mangingidam an babayi kan pinapangalad na prutas.

Siya an enot na magiro asin manamit kaini
Saiya an enot na basol.

Kristian S. Cordero

1 comment:

kurab said...

baka nag dudukag nin hardin kaya mayo na nin bag-o na mga posts. o baka man nadilaan na nin halas, nakiridit an lawas! dai magbasol!