Wednesday, July 12, 2006

BAGONG TULARAFFLESIA
Kristian S. Cordero

Nakuko man nanggad palan
adi burak na pigtataguan
ko demonyong
nakatakot gulayon
ta sadto katnga nagpaipli.

Di man talaga nakabalik sadto
impyerno ta takot na makastigo
ading demonyo nagtitimaan
pa palan sadi kanatung banwaan.

Sadi sana palan bukid ta pagtatago.
Sadi sana palan banggiran ta.

Silngan mo na talagang demonyo di!
Namata na di burak na pigpaiplian,
lang daling matigbak, gagamut
sana sa mga wakag, kaamu sa kuto.

Bukong arog pa man kadi banwaan ta,
a bata ka kapagtiusan,
a bata ka nalulupang
burus dahil sa kaulapan,
a bata ka mga transaksyon
sa irarum ka mga lamesa
a bata ka mga pigtutong
na dawon sa mariwana,
a bata ka da pakilabot
na inapon na basura,
na agku pa kaibang ginuraan na tawo.

Silngan ta na sana, adi burak
na pinakaduag sadi kinaban,
su pinakasadit sadi kanato.
A, purog amu napaiyan sadi.

Mga kanguran, tadi pa di demonyo!
Sadi pa banwaan ta, mala ta gigibohon
nading rason na buhayon a turismo.

No comments: