Wednesday, January 17, 2007


UKAY
Pagkatapos basahon si Martin Heidegger

Nagkukulumbitay an ukay
sa saiyang kulungan.

Nag-abot an mga aki
na may darang mga batag.

Ibinahog ini sa ukay
na garo nagsisirko.

Kan may sarong aki na naggapo
sa ukay asin tinamaan sa payo.

Nakurag’it an ukay
asin pigyugyog an saiyang rehas.

Nagdaralagan an aki
parayo sa anggot na hayop.

Paladan an daing kakulangan.
Paladan an mas dakula an kulungan.

PARABULA KAN SALMING

Kada huring aldaw kan tig-saldangan
natutunaw an gabos na salming sa banwaan,
luhay-luhay ining narulumoy nabulos na solemne
na garo nagbabayle naasoge
asin nahihiling an mga gabos na pandok,
gabos na pangyayari, bagay, hayop
na nahiling sa mga salming
o naghiling sa salming.
Ini an pagkakataon kun sain dinadakop
an mga dapat na mga ikalabuso
an dapat na singilon,
an kaipuhan magbayad asin patawadon
nin huli ta itinutuga kan dakulang salming
an gabos na gibo kan tawo o ano man
na nangyari na pig-iilomloman sa diklom
o sa hayag na liwanag.
Madali sanang matunaw an mga salming
asin tulos-tulos ining nagkakalakaga
dangan maaraman na sanang nagsalak
na sa itum na panganoron.
Ini an panahon kan tig-uranan
asin para sa banwaan, an enot na daguso
kaipuhan na saludon, ini an kristal na puro,
malinaw na tubig na gigibohon nindang
mga bagong salming.


SURAT KI FRANK

Nagimata akong garo bako nang suhay
an mga ordinaryo kong tataramon
sa pagsurat ko kan mga rawit-dawit,
arog baga kan pag-apod ko sa ido ko
na bistado na ako sa parong
paghaling talbo sa bintan,
kan paggibo nin kalayo na haloy masigbo
asin iba pang oroaldaw na ginigibo.
May nahihiling ako rawitdawit sa salingoy,
sa pag-udo, sa hawak nin tawo, sa pangyayari,
sa pagmati, sa pagbati, sa paglalagadi
nin kun ano-ano sa buhay.
Bakong malinaw o magayon
gabos na rawitdawit na sinusurat ko.
Alagad aram ko na may liwanag
akong namamati sa kada pagsurat ko kan mga letra
asin pagsurugpon kan mga ideya—
kabaing ini sa mga panahon na garo
may nagbuhay bigla kan sulo mantang ako nagtuturog,
aram ko, namati ko na may liwanag na naglaog.
Alagad, pagbuka kan mata ko, ngingit ngona,
dangan ipipikit giraray an mata, kukurokusuon
sagkod na mabisto an dating palibot.


IDAD

An broiler na manok dapat 45 days sana
ta kun dai makunat ini na garo baga kublit
nin 15 anyos na lalaking nakaisip pa sanang magpaturi
nin huli ta lagbas na sa sampulo an nagtutubong bulbol.
An baktin kun dai man sana pauugbonon dapat gibohon
tulos na tsitsaron ta an laman nagiging siring sa daga
na dai nakakanamit maski magkapirang bubo asin bayubo.
An tinanom dapat gusihon sa takod nin pirang aldaw sana
ta kun dai lukton asin duron an mapiyesta kaini.
Masakit kun an ngipon kan mais gabos na bag-ang.

Gurang na para sa iba an mayo na sa numero kan kalendaryo,
kaya gayod an 32 sa Bingo, numero nin mga bua
digdi gayod napoon an enot na sintomas nin pag-iinaki.
Daog pa an nangidam. Daog pa an aking may sampulong puyo.
Alagad an buhay daa minapoon talaga paglagbas kan idad
sa termometro, kun an pulupugo nagin nang maku-apo
kun an pagkamoot dakul nang salak na pag-anggot.
Kada edad man, igwang grado sa eskwelahan,
gurang dapat an paratukdo, aki sana an paratukod.
Sunod sa pangaran asin istaran, idad an kaipuhan
ta kun minsan an idad kan tawo sukulan man
kan saiyang kantidad minsan dai na an dignidad.

An babayi nadaragang pormal kun 18 mantang an lalaki 21,
ta enot na natambo, nadakula an babayi minsan kadaklan
lalaki man an enot na nagagadan.
Kaya mga babayi daa tood talagang binabayaan.
Dakul an biyudo asin balo
kaibahan naman an mga alabado asin irido.
Abot sanang 65 an serbisyo sa gobyerno man o pribado
na riribayan nin pensyon na pwede mo
nang ipag-aandam sa bulong asin lubong.
Sa Bibliya sinabi na an 70, halawig na
an makaabot 80, paladan o talagang nalingawan na nin Dios.
Kaidto baga na an kinaban bago pa sanang gibo
an edad kan tawo minaabot tolong numero,
nag-abot nganing sangribo.
Ngonyan na nagugurang naman an kinaban,
pano ta bibilangon an satuyang idad
sa pag-abot kan petsa kan kamundagan ta
kun tinukdoan kita na damulag sana naggugurang—
Bilangon ta na sana gayod an satuyang mga lugad.


Uni an magkapirang rawitdawit na ginibo ko ngonyan pa sana. Sa sarong aldaw may beses tolo an nasusurat ko, inda, baka pauru-utro naman lang ako, alagad, uya baga an mga tataramon. Pinapabayaan ko sana. Dakul pa akong planong suraton.

No comments: