Tuesday, January 09, 2007

PAGHUKOM

Sa katapusan kan saimong buhay,
huhukuman ka susog sa pagkamoot.
-San Juan de la Cruz

Gusto kong matapos na an kinaban ngonyan
tanganing matapos naman an pagkamoot ko saimo.
Hukoman na ako, sukulon kun maninigo akong maglaog
sa disyertong pano nin olivo o sa bukid na niyebe an tuktok.

Uranan na ako nin kalayo, asalon na garo
baga daing pakinabang na sira na nabusi an apdo.
Palidon, til-okon na ako kan duros, gaboton an kada buhok
sa sakuyang hawak sagkod na matorta an sakuyang utok.

Lamuson na ako kan tubig, lantupan, sagkod na mabutod
an sakuyang puso, sagkod na matunaw an mga bulod
sagkod na an pinakasagkod magin kapinunan giraray
asin sa kagadanan magsup’ay an maninigong buhay.

Tatapuson ko na ining mga paghona, an pagmawot sa pagkamoot
an mga karahayan kan boot, an mga pagsibot sa kada pag-abot
ta tibaad sa pagtapos, mahihiling mong daing ibang maninigo
sa pagpadangat na ini, ta kun bako ika, marhay pang mayo.

No comments: