Monday, October 16, 2006

OBRA NUEVA

BURAK SA IKASAMPULONG BULAN

Kada ikasampulong bulan,
minaluwas an mga garo gapas
na burak kan talahib sa kuntod
na ginibong kampo santo.

An burak garo mga alang na tulang
nin tawo o kaya idtong mga pantyong
na pininturahan nin malabnaw na kalburo.

Dara kan duros an burak,
dara kan burak an tulang kan doot
na pigpapalid kan duros nganing italbong,
magburak kada ikasampulong bulan.


NGOWAN
Kristian Cordero

Unu pa man kayang sabiyon ko
na di mo pa narungug
kun a mismong pag-irungug
uda dakulung gubat
ta poon pa sa poon nagtutubod
nay ka sa poon mantang agko
nag-uulat sa ngamin na katapusan
ka ngamin na bagay, tawo, relasyon,
kinaban, saritaon, amang dios.
Uda natutuda, uda matutuda—
Ika sana ag ako, ngowan,
a pwede tang pilion
ta a ngowan, a ngowan na kita
magkaiba, nagbibinaydan,
nagsasabi na agku pa udma
na mig-abot na ika sagkod ako
saka a ngamin sa palibot ta
sa puso ta, kaiba mga namamatian ko
na iba man sa namamatian mo
makatuturak sa kun unu man
a di pighahanap alagad san sana
bangbangan ka kanya-kanya tang buway
na di ko mangaranan maski kin pagpayaba
ta nagmamaaprus a kanakong rira
natatapos a ngamin sa kada sarita.

Ki Istong.

KUN MAKABAYAD AKO SA BULALAKAW

Kadakul nang sinurat na rawitdawit
manungod sa bulalakaw,
poon pa ku mabayad ku tolong hade
su malang liwanag na bitoon
saka ka panunud na kun makabayad
ikang bulalakaw, mag-ayat kunuy kang
dawa uno, ta mangyayari.

Di pa ko nakabayad sa bulalakaw
alagad kun makabayad ako ngowan
na gab’i aayaton ko na bukong arog
kadi maisurat kong rawitdawit
kun makabayad ako sa bulalakaw.

2 comments:

sarah grutas said...

hayup! an imagery lang kan kampo santo na 'death and wasteland' and yet igwang talahib na nagtutubo, nag-aagi sa sarong cycle. life feeds on life (or death)

sarah grutas said...

iyo! taga-baao ako! uragon asin magayunon! hehe...