Wednesday, May 03, 2006

KALAG KAN PARASURAT

Kun minsan minaabot sa sarong parusurat an katikapoan nin mga susuraton, idtong katakotan sa kun ano pa man an bago na pwedi kong suraton na dai pa naisurat. Bako daw an sinasabi ko pag-utro sana sa mga sinabi na kan nagkaerenot sa sako. May mga beses na inaatake ako nin kapagalan sa dai maaraman na rason. Idtong nawawaran ka nin sadiring kahulugan asin an mga bagay-bagay sa palibot mo. Kabaing ini sa kadaihan nin gana minsan kadakul pagkakan sa atubangan mo. May pamasahe ka alagad habo mong magbiyahe. Garo dai kang kalag, garo gadan an saimong kalag. Ano an kalag kan parasurat? Ano an kalag kan saiyang sinusurat kun igwa man ini? An mga kahapotan na ini an sakuyang pigtutungkosan ngonyan na mga aldaw. Mga kahapotan na sa ngapit mahahanapan ko nin kasimbagan na magiging kahapotan man giraray.

Sa sarong parasurat, kaipuhan an pag-ako niya nin sarong katungdan asin sabihon tan ang pangapodan man ini minsan bakong malinaw kun siisay o saen an hali an pangapodan. An pagsurat sarong paghiras sa pagmukna o pagraot kan mga luma asin suanoy na kaisipan asin pagbilog nin mga bagong kadunongan na magigin panaw’awan kan nag-aaging henerasyon. Daing pirak sa pagsurat sabi kan kadaklan, alagad nagpapadagos an parasurat sa pagtuklas asin paghimo kan saiyang arte nin huli ta bako man pirak an saiyang hanap. Orog pa sa pagkasabot kan kinaban na ini an pagmate kan paghimo nin sarong obra, sarong pagbiklad kan kalag asin paglapigot kaini na maipasabot an kairaroman kan saiyang buot. Dakul sa sakuyang mga pigmidbid na marhay na parasurat an naghingowa na magsurat kan mga bagay mapapadapit sa kalag, sa mga bagay na katal sa kinaban asin may paghiling sa kun ano pa an yaon duman, apwera kan mga nahihiling kan mata, mga parasurat na pagkatapos na pulidohon an saindang mga pagmati asin sentido, nagpahayag asin nagsurat nin mga bagay na nakagamut sa puso kan tawo, sa saiyang pagmawot na masabotan an kamurawayan, an rason kan saiyang mga ginigibo, an kusog kan buot, an pagkamoot, an kalag. Nasa listahan ko si Rilke, John Donne, Nikos Kazantzakis, Teresa de Avila, Nietzsche, Gregorio Brilliantes, Gilda Cordero-Fernando, Rio Alma, Rebecca AnoƱuevo, Benilda Santos, Albert Alejo, SJ, Allan Popa asin kadakul pang iba. Minaabot sa panahon nin sarong parasurat na hanapon an kahulugan kan labi pa sa mga bagay na saiyang hinihiling. Nagsusurat kita sa panibagong paagi nin paghiling sa mga itinagamang pagsabot. Nilalampasan an struktura kan pigmuknang relihiyon asin nagtatao nin sadiring eksperinsya, kan kalag asin Kagurangnan.

Uni an sarong rawitdawit na sinurat ko na may titulong Pamibi, sarong paghingowa asin paghiras. Kun minapamibi ako /garo ako kandila na susuloan /asin pipiriton na patindogon/sa patag na gapo./Aaminon ko na nakakamati ako/nin kapaabaw-abawan sa pagpamibi/idtong pagmati na garo iba /akong makiolay sa Dios asin iba/man niya akong kaolayon,/may kaogmahan man ining dinadara/sabay an pagtubod asin pagduwa-duwa./Minsan, nagpapamibi akong garo/kaolay ko sana man an sadiri,/na garo solong kandilang naglalaad—/luhay-luhay sa paghorop-horop/sa atubangan kan Kagurangnan/sagkod na an gapo, an mitsa, an kalayo/an duros, an dios magkasaro sa sako/asin binabayaan akong dai ko aram/an sakuyang sadiri kun ano baga ako/kun tawong bu’a o lipod, salampati,/toreng garing o bakong tapos na rawitdawit.

Bisitahon an blog ko www.santigwar.blogspot.com o magemail sa boronyog@ yahoo.com

No comments: