Friday, March 24, 2006

MAY MGA AGANG SIRING

May mga agang namamati mo an pait kan huring serbesa na naglamos saimo kasu huring banggi- na garo pigtatatsaran ka kan liwanag, na an enot na minalaog saimo idtong mga pirit mong pigsasaray sa diklom, idtong mga saimo sana, idtong ika sana an nagmamati.

May mga agang nagigimata ka na hinihidaw si mga nakaagi mantang pighihimati an mga kahapotan na pighahanapan mong kasimbagan na aram mong magiging kahapotan naman giraray. May mga agang dai mo aram kun ano na an buhay mo? May mga agang garo an gabos kabaing sa mga rawit-dawit na sinusurat mo asin luhay-luhay mo nahihiling an saimong mga sadiri, mga hinimong mong sadiri sa mga rawit-dawit asin duman ka na nag-eerok. May mga agang habo mo nang magsurat ta para ki ano pa. May mga agang nakakagadan an mga paghona.

Alagad, pinipirit mong magdesisyon, tuldokan an pirang bagay-bagay tanganing ini lingawan alagad aram mo na mas makulog an dai paglingaw. May mga agang nahihiling pa an bulan minsan hayag na an saldang.

May mga agang minawot mong dai na kuta nag-abot. May mga agang dai nang pagkamoot. May mga agang pano ka nin takot ta kaya mong baliwalaon an rayo, an lipot, an kamundoan, an sadiri asin siya na siring saimo naglalakaw naman sa ibang dalan na pareho nindong dapat atubangon.dai na ako magirong sa mga masurunod na aga.

2 comments:

Maryanne Moll said...

good morning, kc dear. :)

judgedre said...

sabi mo ngani, mas maray pa an magadanan keysa kan binayaan. makulog man palan dawa an mag baya.