Friday, March 10, 2006

DANAW


May danaw sa sakuyang puso.

Nag-iitok sana an tubig kani
sa rikas kan sakuyang paghangos.

Nagpoon ini na sadit sanang burabod.

Sagkod na maghiwas,
sagkod na umuntok sa pagtalabo.

Dai kaini kasugpon an Pasipiko
o an salog na biriko-biko.


Daing mga parasirang disipulos
na ribaraw sa pag-abot
kan darakulang alon

daing mga sira, daing gira
ngani nin anuman na buhay—

dai pang nalamos digdi
apwera kaidtong mga suanoy na pangiturogan
asin mga dai nasayod na pagkamoot

na pigpalataw-lataw ko sana sa ibabaw
kan daing namit asin daing sulog

na danaw mantang naglalakaw-lakaw
an sarong dios.

Kristian S. Cordero
-Marso 10, 2006

1 comment:

Maryanne Moll said...

KC! MISS YOU NA! I'm still stuck here. haven't been to Naga in more than a month.