Thursday, December 29, 2005

LUGAD
Nin huli kan saiyang mga lugad
kita naomayan. –Profeta Isaias


Hale sa sarong kuweba—
an tulak kan mahimbong na kinaban
giraray siyang nabuhay
dara an pagkamoot na nagsusup’ay
napara na an dakul sa saiyang mga lugad
apwera kan pinagpakoan sa bitis, kamot
asin si piggarod sa saiyang hirog—
rinirimpos garo an mga lugad na ini nin Dios.

May mga lugad garo baga dai man talaga napapara,
nin huli gayod ta nalingawan ta na an kulog
asin ipinasipara ta na sana an mga ini
o tanganing parati tang giromdomon
an dakulang paglapigot, pagmawot asin pagkamoot
garo baga an pusod sa satuyang mga tulak.

Para Ki Fr. Philip Bersabe na nagsabing kaipuhan ko man
magsurat nin siring na mga rawit-dawit.
Salamat sa angat.

3 comments:

Fr. Philip Bersabe said...

Kristian,

Thank you for dedicating the poem to me. I don't deserve it. But the Lord deserves the best of us because everything in us belongs to Him. This short poem on the wounds of Jesus reminds us of that great mystery - that by God's wounds, we are all healed.

Wonderful poem! It gives the message to the reader that he or she should not be afraid of his or her wounds because Jesus transformed them in His wounds. They are not the wounds of shame but of love. It provokes the reader to appreciate his or her own woundedness.

If Jesus is not ashamed of His wounds, why are there not a few Christians who are afraid to show their woundedness. Probably because they do not want to be vulnerable or they simply lack trust in the healing power of Christ's wounds.

Once again prophet Isaiah is reminding us , "by His wounds, we are healed."


Fr. Philip Bersabe

Kristian S. Cordero said...

salamat na kadakul padi sa saimong patara-tara. dai man nanggad ako nasala na ining rawit-dawit suraton para saimo.

Marie Xarmilla Pelecia said...
This comment has been removed by the author.