Monday, December 12, 2005

Bagong rawit-dawit


TUBIG

Nakakahiling akong mga gadan
sa irarom kan salog.

Pasaro-saro sana sinda kan enot
sagkod na magparadakul

an iba mayong mga ngimot
kadaklan sainda daing mga kamot.

May mga lugad sinda na kakolor
kan mga burak nin dapdap.

Nagpabisto sinda sa sako
asin inagda akong makikawat

sinda daa an mga aki kan giyera
si saro man naghugot nin huli

sa pagkamoot, an iba piglugos,
piglupigan nin sadiring ama :

aki ninda an saindang mga tugang
tugang ninda an saindang ama

si iba dai ninda aram kun tano ta yaon
sinda sa irarom kan tubig

asin naglalaom na sa ngapit mamundag
nawawara sana an mga gadan kun

minalubog an tubig, kun makusog an sulog.
alagad nagpahiling sinda kaidtong

lamus-lamuson ako ni Tay sa sarong dram nin tubig
si payo ko garo baga sumsuman na pigdutdot

sa suka, naghihibi ako kaidto, nagkukubog-kubog
nagdurugo an mga lugad kan gadan
pati na an sakong talinga sagkod dungo
dai ko na sinimbag an hapot ni Tay

nin huli ta habang nagrararom
naririsa kong nawawara na an sakong ngimot

sagkod na an tubig mapano nin dugo
uminontok si Tay kan napagal na siya

nagparahibi na sana ako mantang
pighihiling an dugo asin tubig sa dram

dai ini nagkasalak, birilog-bilog an dugo
sa ibabaw kan tubig.

2 comments:

kurab said...

natakot ako sa tula. tula na nag iistorya nin sarong bangungot asin ngunyan garo yaon naman sako an bangungot sako. makatakot mahiling sa dram, baka mahiling ko man an mga gadan, an mga ginadan ko sa sakong pangaturugan asin an mga ginadan kan pangaturugan sa sako. bakong suba-suba an inihahayag kan tula. totoo, mas makangirhat an reyalidad, mas makatakot an buhay sa gadan.
ano daw kaya an hinahapot kan tatay saiya ya kaipuhan siyang idukdok asin kaipuhan niyang dai mag girong?
asin nawawara an saiyang ngimot!! nuarin kaipuhan magkaigwa nin ngimot asin nuarin kaipuhan mawara ini?
pano kun mag salak an tubig duman sa dugo?
nuarin matatapos an patriarka?
ini an mga hapot na mabangungot sako pakatapos mabasa ini.

Kristian S. Cordero said...

amo man ini an hapot na garo man sana rawit-dawit.