Friday, December 31, 2004

SANTIGWAR NIN LOLA

Nagpo'on kong pag-isipan an santigwar kaining mga huring bulan, dawa aki pa ko parati na akong sinasantigwar kun naibahan nin tawong lipod, si mga tawong dai nahihiling. An parasantigwar ko si Lola man sana, ina kan sakong ina. Saiya ko man nadangog idtong mga osipon tungkol sa mga laman-lupa. Aki talaga ako ni Lola Basyang. Saiya ko man nanudan idtong sarong orasyon na tinukdo niya sako, garo baga ako an mapadagos kan saiyang pagbulong, paghilot asin pagmundag nin aki---partera. Dai ako nagin maski saro kaini, sa hiling ko. Lihis sa inadalan ko sa kolehiyo, naglaog akong seminaryo, asin duman ko man nanudan kun ano idtong orasyon na tinukdo sako ni lola arog kaini si orasyon:

QUE CECOP, DEUS MEUS, DEUS NOTER

Maluya ako sa Latin, pero aram kong bago ining Latin na tunay---arog ini si sinasabing aki sa luwas, garo pighalo-halong Espanyol sagkod nganing Latin. Pig-aadalan ko pa an bagay na ini. Sa ngonyan, malinaw sako na dawa minsan dai na ako dapat sa arog kaining pagtubod, nagpapasantigwar pa man giraray ako ki lola kun igwa akong namamatian.

Sa santigwar, malinaw na an omay minapu'on kun naaram mo na an saimong helang, kun ano an nakaiba saimo, kun siisay an may kasalan kan saimong namamatian, o kun ano an naginibo mo laban sa mga tawong dai nahihiling.

sa ngonyan ini na muna.

No comments: